Möjlighet att överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av direktionen kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga - förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär innebär att du överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som bor i förbudets medlemskommuner (Askersund, Hallsberg och Laxå) vill överklaga ett direktionsbeslut.

Förvaltningsbesvär
Det är bara den som beslutet angår och som beslutet gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.​

Kommunen/kommunalförbundet är skyldig att underrätta dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. I underrättelsen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid och om direktionen inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till den överprövande instansen.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.


Laglighetsprövning
Förvaltningsrätten avgör om ett beslut följer lagen. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Alla medborgare i förbundets medlemskommuner (Askersund, Hallsberg och Laxå) kan överklaga ett direktionsbeslut till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits - det vill säga då ett meddelande om att beslutet tagits publicerats på förbundets digitala anslagstavla, vilken återfinns på www.sydnarkeutbildningar.se .

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Karlstad, som bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap kommunallagen.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu